JURY / OCJENJIVAČKI SUD

DAVOR BOBIĆ (Hrvatska)

Skladatelj, pedagog, organizator, nekadašnji voditelj varaždinskih i osječkih glazbenih sezona te dugogodišnji ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, bez sumnje jedan je od najutjecajnijih glazbenika suvremenog hrvatskog glazbenog života. Rođen je u Varaždinu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kijevu diplomirao je harmoniku, kompoziciju i teoriju glazbe. Pedagošku karijeru započeo je neposredno nakon studija na varaždinskoj Glazbenoj školi, nastavlja je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje je od 2003. godine docent, od 2008. godine izvanredni profesor, a od 2014. redoviti profesor. U studenome 2022. godine potvrđen mu je izbor u  redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2005. do 2009. godine je voditelj Odsjeka za glazbenu umjetnost, a obnašao je i dužnost voditelja katedre za glazbenu pedagogiju. Od 2009. godine je na istoj ustanovi imenovan prodekanom za znanost i umjetnost, a tu dužnost obavlja do 2019. godine nakon čega biva imenovan savjetnikom dekanice. Uz niz organizacijskih poboljšanja, pod njegovim se vodstvom ili uz njegovo sudjelovanje na Umjetničkoj akademiji povećava broj studijskih programa kao što su; klavir, kompozicija, teorija glazbe, gitara te muzikoterapija i uvode potpuno novi studij-studij tambure. Na Glazbenoj školi u Varaždinu, prije svega, bit će zapamćen po tome što je, sredinom 90-tih godina, prvi u Hrvatskoj pokrenuo skladateljsku klasu za osnovnu i srednju školu. U vrijeme kada je bio ravnatelj Koncertnog ureda od 1999. do 2007., Varaždin je kao rijetko kad u svojoj povijesti imao kontinuiranu glazbenu sezonu, a dolaskom na čelo Varaždinskih baroknih večeri (2006.godine) mijenja koncept festivala osmišljavajući ga u skladu sa suvremenim promišljanjima rane glazbe. Jedan je od utemeljitelja te umjetnički voditelj Koncertnog ciklusa grada-Osječka glazbena srijeda u razdoblju od 2012.do 2022.godine. Skladateljski opus Davora Bobića broji više od 200 napisanih djela. Jedan je od najopsežnijih, najraznolikijih i najizvođenijih u suvremenoj hrvatskoj glazbi. Obuhvaća instrumentalna, vokalna,vokalno-instrumentalna i glazbeno-scenska djela. Od opsežnijih vokalno-instrumentalnih djela su oratoriji Kralj Tomislav, Izaija; kantate Jerihon i Amida te Vukovarski requiem. Od glazbeno-scenskih djela izdvaja balet s pjevanjem Veronika Desinićka. Autor je i filmske glazbe te glazbe za niz kazališnih predstava. Njegov opus skladan za harmoniku smatra se nemjerljivim doprinosom u obogaćenju hrvatske i europske glazbene literature napisane za taj instrument. Dobitnik je mnoštva nagrada i priznanja među kojima se posebno izdvajaju nagrade Boris Papandopulo, Stjepan Šulek, Ivo Vuljević, Marul, Nagrade grada Osijeka i Varaždina, Odličje Reda hrvatskog pletera, Odličje Reda Danice hrvatske, Nagrada Porin, Plaketa Emil Cossetto, Povelja prijatelj Španjolske, Nagrada Varaždinske županije, Plaketa Hrvatskoga društva skladatelja te Nagrada dekanice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Potvrda priznanja te prihvaćenosti njegova stvaralačkog opusa dokazuje se rezidentnim statusom skladatelja u 2023.godini na sljedećim institucijama: Sveučilište Wisconsin – RiverFalls, SAD, Dubrovački simfonijski orkestar te HNK u Osijeku.

DAVOR BOBIĆ (Croatia)

Composer, pedagogue, organizer and long-time director of the Varaždin Baroque Evenings, Davor Bobić is undoubtedly one of the most influential musicians of contemporary Croatian musical life. Born in Varaždin, where he finished primary and secondary school, he graduated accordion, composition and musical theory at the P.I. Tchaikovsky Conservatory in Kiev. Immediately after finishing his studies, Davor Bobić started his teaching career at the Varaždin School of Music. Afterwards, he continues his rich teaching career at the Academy of Arts in Osijek, where he has been an Assistant Professor since 2003, Associate Professor since 2008, Full Professor since 2014, and Full Professor with tenure since  November 2022. From 2005 to 2009 he was the Head of Department for Music Art, and was also the Head of Music Pedagogy Department. In 2009, he was appointed to the position of Vice Dean for Science and Art at the Academy of Arts in Osijek and he held this position till 2019 when he was appointed Adviser to the Dean. With a series of organizational improvements, under his leadership or with his participation in the Academy of Arts and Culture, University of J.J. Strossmayer in Osijek, he increased the number of study programs (piano, composition, music theory, guitar,music therapy) and introduced a completely new one (tambourine study), while at the Varaždin School of Music, he will be remembered for starting first composition class for elementary and secondary school in the mid-90ies. During the time when he was the director of the Concert Office – from 1999 to 2007 – Varaždin had, like rarely in its history, a continuous musical season, and by coming to the head of the The Varaždin Baroque Evenings, in 2006, he changed the concept of the festival by reinventing it in accordance with contemporary considerations of early music. He was one of the initiators and the artistic director of the Osijek Concert Cycle in the period from 2012 to 2021. The compositional opus Davor Bobić is one of the most comprehensive, diverse most performed ones in contemporary Croatian music. His opus includes instrumental, vocal, vocal-instrumental, and musical theatre works. Some of his most comprehensive vocal-instrumental worksare: oratorios King Tomislav, Izaiah, Cantatas; Jericho and Amida, and the Vukovar Requiem.Veronika Desinićka is a significant musical stage ballet accompanied by singing. He is also the author of film music, and music for several theater plays.His opus composed for accordion is considereda landmark contribution in the enrichment of Croatian and European literature for that instrument. He is the recipient of numerous awards and recognitions, among which thefollowing should be mentioned:  Boris Papandopulo, Stjepan Šulek, Ivo Vuljević, Marul, City of Osijek and Varaždin awards, Croatian Wattle Order medal, medal of the Order of Danica hrvatska, Porin Award, Emil Cossetto Plaque, Friend of Spain Diploma, Award of the Varaždin County, Plaque of the Croatian Composers Society, Award of the Dean of the Academy of Arts and Culture in Osijek. Confirmation of recognition and acceptance of his creative work is evidenced by the composer’s resident status in 2023 at the following institutions: University of Wisconsin – RiverFalls, USA, Dubrovnik Symphony Orchestra, and Croatian National Theatre in Osijek.


DALIBOR BOLJUN (Hrvatska)

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Puli 2005. godine, na odsjeku za harmoniku. Tijekom školovanja sudjelovao je na mnogim domaćim i međunarodnim natjecanjima, na kojima je u više navrata osvajao prva mjesta. Četverostruki je osvajač apsolutnih prvih nagrada u Erbezzu (Italija) 1995., 1996., 2003., 2005. godine., a na 53. Svjetskom trofeju harmonike u kategoriji Senior, osvojio je 3.mjesto. Pored solističkih nastupa ističe se i u komornom muziciranju, osvajajući prve nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Pored redovnog školovanja, usavršavao se i na raznim seminarima kod poznatih međunarodnih harmonikaša: A. Skljarov, J. Šiškin, P. Soave, L. Gore, J. Crabb, J. M. Fabiano, D. Modrušan, O. Murray i drugih. Član je žirija na raznim međunarodnim natjecanjima, kao što su: Međunarodni susret harmonikaša u Puli, Dani harmonike-Smederevo, Hrvatsko natjecanje harmonikaša u Daruvaru (Daruvar AccordionAward) i Muzički festival-Aranđelovac. Kao član žirija i delegat predstavlja Hrvatsku na Svjetskom trofeju harmonike te na Coupe Mondiale. Njegovi učenici su osvajači brojnih nagrada i apsolutni pobjednici na državnim i međunarodnim natjecanjima – Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, Dani harmonike Smederevo (Srbija), Harmonika fest Tivat (Crna Gora), Akordeon art (Istočno Sarajevo), Međunarodno takmičenje harmonikašaLoznica (Srbija), Međunarodni muzički festival-Aranđelovac (Srbija), Međunarodno natjecanje harmonikaša Erbezzo (Italija), PIF Castelfidardo (Italija), Victoria International Accordion Festival (Kanada), Harbin (Kina), HDGPP i dr., a na osnovu čega je nagrađen „Porinom za umjetnost“ za izvrsne rezultate u radu s učenicima. Predavač je na seminarima za klasičnu harmoniku u Tinjanu, Puli, Slavonskom Brodu, Virovitici i Kragujevcu. Osnivač je i pobjednik „MAKorda“ (udruga za promicanje domaćih glazbenika). Bio je i voditelj Međunarodnih susreta harmonikaša u Puli te Ljetne škole harmonike OKUD Istra. Od 2011. godine radi u Glazbenoj školi u Makarskoj.

DALIBOR BOLJUN (Croatia)

Dalibor Boljun, graduated from the Faculty of Humanities in Pula in 2005, at the Departmentfor Accordion. During his education, he participatedatnumerous domestic and international competitions where he repeatedly won first places. He won the absolute first prizes in Erbezzo (Italy) four times (in 1995, 1996, 2003, and 2005). At the 53rd World Accordion Trophy he won the 3rd  place in category Senior Classic. In addition to solo performances, he is a renowned chamber musician who won first awards both at domestic and international competitions. In addition, his formal education, Dalibor attended different seminars by renown international accordionists: A. Skljarov, J. Siskin, P. Soave, L. Gore, J. Crabb, J. M. Fabiano, D. Modrušan, O. Murray and others. He is a member of the jury in various international competitions, such as: International Accordion Competition in Pula, International Competition Accordion Days in Smederevo, Daruvar Accordion Award in Croatia, and International Music Festival – Aranđelovac. As a member of the jury and a delegate, he represented Croatia in the World Accordion Trophy and at Coupe Mondiale. His students are winners of numerous awards and absolute winners at national and international competitions (International Accordion Competition in Pula, Daruvar Accordion Award in Croatia, International Competition Accordion Days in Smederevo (Serbia), Harmonika Fest Tivat – International Accordion Fest (Montenegro), Accordeon Art international competition (East Sarajevo), International Accordion Competition in Loznica (Serbia), International Music Festival – Aranđelovac (Serbia), International Accordion Competition Erbezzo (Italy), PIF Castelfidardo (Italy), Victoria International Accordion Festival (Canada), Harbin (China), HDGPP and others. For all his accomplishments he was awarded “Porin for Art” for having excellent results in his work with students. He is a lecturer at classical accordion seminars in Tinjan, Pula, Slavonski Brod, Virovitica, Kragujevac. He is the founder and winner of “MAKorda” (association for the promotion of local musicians). He was also host of the International Accordion Competition in Pula and the OKUD Istra Pula International Accordion Summer School. Since 2011, he has been working at Music School in Makarska.


                                        

DANIJELA GAZDIĆ (BiH)

Red. prof., diplomirala na Kijevskom državnom konzervatorijumu ”P. I. Čajkovski” 1995. godine u klasi prof. V. V. Besfaljmiljnova s prosječnom ocjenom 10 u toku studija, te magistrirala na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine u Kijevu 1997. godine s najvećim ocjenama u klasi akademika N. A. Davidova. Rad na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu započinje 1998. godine kada i osniva Odsjek za harmoniku, gdje danas predaje u zvanju redovnog profesora, a ujedno obavlja funkciju voditeljice Smjera za harmoniku. Od početka rada na Akademiji imala je niz zapaženih pedagoških rezultata. Studenti iz njene klase osvojili su preko 350 nagrada (specijalnih, laureatskih, prvih, drugih i trećih) na domaćim i međunarodnim natjecanjima i festivalima (Republika Srpska i BiH, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Grčka, Italija, Ukrajina, Austrija, Rusija, Bjelorusija, Češka, Australija, Sjeverna Makedonija, Španjolska, Velika Britanija i SAD). Pored pedagoške, Danijela se bavi i koncertnom djelatnošću. Nastupala je na otvaranju Svjetskog trofeja (Srbija) i festivalima: Slovenske muzike (Моskva), Sarajevska zima, Festival kamerne muzike (Crna Gora), Koral (Istočno Sarajevo) te u okviru mnogobrojnih manifestacija i znanstveno – stručnih konferencija na području grada Istočno Sarajevo. Održala je solističke koncerte u Njemačkoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Austriji te u nizu gradova Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i zapažene koncertne nastupe u suradnji s umjetnicima kako u glazbi tako i u drugim djelatnostima scenskog stvaralaštva. Snimila je tri CD-a,  jedan za solo harmoniku pod nazivom ”Sjećanja”, te s kolegicom mr. Dejanom Hršum CD ”Duo Lagrimas” za glas i harmoniku i sudjelovala je u snimanju CD-a  ”Zorana i Etno orkestar”.  Autor je zbornika ”Koncertni repertoar za kamernu muziku I”. Bila je član žirija najprestižnijih svjetskih i domaćih natjecanja za harmoniku kao što su: Svjetski kup, Svjetski trofej (Kina, Italija, Francuska, Njemačka, Švicarska), Festival slovenske muzike (Rusija), Zvezdane staze, Beogradski festival harmonike, Eufonija (Srbija), Akkordeon fest (Austrija), Akordeon Art (BiH), Internacionalni jubilarni festival (Velika Britanija), Kaunus Sonorum (Litvanija), Polihimnia, Ohrid te sakam (Sjeverna Makedonija), Festival harmonike (Bjelorusija). Učestvovala je na znanstvenoj konferenciji ”Umjetnost učenja” u Litvaniji, te uspješno održala niz seminara u Litvaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Republici Srpskoj i BiH. Autorica je stručne literature za harmoniku i suradnik u više komisija pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Obavljala je funkciju Prodekana za znanstveno – istraživački i umjetnički rad (od 2005. do 2007. godine) na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu gdje je Šef odsjeka za harmoniku (od 2000. do 2011. godine) i ponovo od 2017. godine do danas. Pedagoški i umjetnički rad i aktivnosti na širenju glazbene kulture i duhovnosti nagrađeni su s više Plaketa od strane Muzičke akademije, te zahvalnica od strane glazbenih škola i festivala u zemlji i inozemstvu (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Rusija, Litvanija, Njemačka, Bjelorusija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Švicarska). Danijela je nagrađena i Plaketom za najuspješniju ženu u gradu Istočno Sarajevo u 2006. godini, a na Kongresu Generalne skupštine Svjetske asocijacije za harmoniku održanom u Švicarskom gradu Zofingenu u listopadu 2022. godine je izabrana za člana Glazbene komisije ove prestižne asocijacije. Biografija Danijele Gazdić je uvrštena i u Enciklopediju Republike Srpske.

DANIJELA GAZDIĆ (Bosnia and Herzegovina)

Danijela Gazdić, MA, full professor, graduated at P.I. Tchaikovsky Conservatory in Kyiv in 1995 in class of V. V. Besfamilnov with an average grade of 10. She obtained her Master’s degree at the P.I. Tchaikovsky Conservatory in Kyiv in 1997 in the class of academic N.  A. Davidov. In 1998, Danijela started working at the Music Academy of East Sarajevo and founded the Accordion Department, where she teaches today as a full professor. She is also Head of the Accordion Department. From the very beginning of her work at the Academy she has achieved numerous important pedagogical results. Student from her class have won more than 350 prizes (special, laureate, first, second, third) at domestic as well as international competitions and festivals (Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Hungary, Greece, Italy, Ukraine, Austria, Russia, Belarus, Czech Republic, Australia, North Macedonia, Spain, The UK and the USA). Apart from her pedagogical activities, Danijela also performs at concerts. She had performances at the opening of World Championships for Accordion (Serbia), and festivals: Moscow International Festival of Slavic Music, International Festival Sarajevo Winter, Chamber Music Festival (Montenegro), Koral (East Sarajevo), as well as at many manifestations, scientific and professional conferences in East Sarajevo. She held solo concerts in Germany, Russia, Ukraine, Hungary, Serbia, Montenegro, North Macedonia, Slovenia, Austria and in different cities of Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina. Additionally, Danijela gave numerous significant concert performances in collaboration with artists both form music and other performing arts. She recorded three CDs, one for solo accordion called “Memories”, and with her colleague Dejan Hršum, MSc, she recorder a CD “Duo Lagrimas” for voice and accordion and participated in the recording of the CD “Zorana & Ethno Orchestra”. Danijela is the author of a collection “The concert repertoire for chamber music I”. She was a member of a jury at some of the most prestigious domestic and international competitions for accordion, such as: Coupe Mondiale, World Trophy (China, Italy, France, Germany, Switzerland), Moscow International Festival of Slavic Music (Russia), “Star Ways” Accordion Competition Kragujevac, Belgrade Accordion Festival, Euphonia (Serbia), Akkordeon Festival (Austria), Accordeon Art (Bosnia and Herzegovina), International Jubilee Festival (Great Britain), Kaunus Sonorum (Lithuania), Polihimnia, Ohrid te sakam (North Macedonia), Accordion Festival (Belarus). Danijela participated at the scientific conference “The Art of Learning” in Lithuania, and successfully held a series of master classes in Lithuania, Serbia, Montenegro, Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina. She is a reviewer of professional literature for accordion and an associate in several commissions at the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska. Danijela was the Vice-Dean for Scientific Research and Artistic Work (from 2005 to 2007) at the Music Academy in East Sarajevo where she is also the Head of the Accordion Department (from 2000 to 2011), and was re-elected for the term from 2017 to today. Pedagogical and artistic work and activities to spread music culture and spirituality were awarded several Plaques by the Academy of Music, and letters of thanks from music schools and festivals in the country and abroad (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia, Russia, Lithuania, France, the United Kingdom, Germany, Switzerland). Danijela was also awarded the Plaque for the most successful woman in the city of East Sarajevo in 2006, and at the Congress of the General Assembly of the World Accordion Association held in the Swiss city of Zofingen, in October 2022, she was elected a member of the Music Commission of this prestigious association. Danijela’s biography was included in the Encyclopedia of the Republic of Srpska.


MIA GROZDANIĆ (Hrvatska)

Rođena 1987. g., Dr. art., istaknuta je glazbenica izvanredne muzikalnosti što dokazuje suradnjom s eminentnim hrvatskim kompozitorom Davorom Bobićem koji joj je posvetio tri djela, od kojih je ciklusGodišnja doba i Suze Sv. Lovrepraizvela sa Zagrebačkim solistima. Također, jedna je od najuspješnijih harmonikaških pedagoga u Hrvatskoj. Studij harmonike završila je na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu s najvišom ocjenom, a magistrirala na Sibelius Akademiji u Helsinkiju, također s najvišom ocjenom. Studirala je u klasi mr. art. Vojina Vasovića, dr. art. MikeVäyrynena i Mattija Rantanena, priznatih svjetskih harmonikaških pedagoga ovog instrumenta. Radila je i s prof. Elsbeth Moser, na Hochschüle für Musik, Theater und Medien u Hannoveru (Njemačka). Umjetnički doktorat završava na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu s temom Komparativnost i kompatibilnost Godišnjih doba P. I. Čajkovskog i D. Bobića, pod mentorstvom mr. art. V. Vasovića i dr. sc. N. Vujošević. Nastupila je u većini europskih zemalja, u Kini i u Australiji i osvojila dvadesetak prvih i drugih nagrada na natjecanjima, od kojih se ističu: prva nagrada na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe (Rijeka, 2002.), prvo mjesto i prva nagrada na međunarodnom natjecanju Fisa…armonie (Trst, Italija, 2004.), prve nagrade na Međunarodnom susretu harmonikaša (Pula, 2007. i 2008.) te prva nagrada na međunarodnom natjecanju The World ofAccordion (Castelfidardo, Italija, 2013). Među nagradama koje je osvojila kao profesionalna glazbenica, ističe se zlatna medalja s izvrsnim uspjehom na šestom natjecanju Manhattan International Music Competition (2022.). Tijekom 2022. godine je između ostaloga održala i solističke koncerte na Accordionfest Estoniau Tallinu gdje je praizvela Bobićevo djelo Histria, na Sibelius akademiji u Helsinkiju, na glazbenoj akademiji u Zaragozi, u crkvi Sv. Lovre u Petrinji i u Multimedijalnom centru Rovinj. U Istarskom narodnom kazalištu u Puli održala je koncert sa Zagrebačkim solistima. Među ostalim nastupima izdvaja se praizvedba njoj posvećenog djela Damira Bužlete i nastupi sa Zagrebačkim solistima u Petrinji i Novoj Gradiški, a zapaženi su i: solistički recital u finalu multi-instrumentalnog natjecanja Ferdo Livadić u Samoboru, koncert na festivalu Večeri na Griču u Atriju Klovićevih dvora, koncert u koncertnoj dvorani Helsinki Music Centre (Finska), solistički koncerti na festivalima Fažanski sutoni, Pulski umjetnici Puli i Poluotok radosti, solistički nastup na 60. obljetnici OKUD-a Istre u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, solistički koncert u Velikoj koncertnoj dvorani HNK-a u Varaždinu i koncert u sklopu 29. Internacionalnog festivala umjetnika harmonike u Kragujevcu uz Gradski komorni gudački orkestar Šlezinger. Pedagoškim radom se počinje baviti još za vrijeme studiranja, a nakon završetka studija radila je kao asistentica na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu, Muzičkoj akademiji u Puli, GŠ Ive Tijardovića u Delnicama i GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, a od 2018. godine radi u GŠ Ivana Matetića-Ronjgova Pula. Studenti i učenici s kojima radi su laureati državnih i međunarodnih natjecanja, a neki od njih su svoje školovanje nastavili na renomiranim svjetskim glazbenim akademijama. Od 2020. godine je mentor studentima harmonike Muzičke akademije u Puli u sklopu kolegija Pedagoška praksa. Učenicima i studentima održala je seminare na glazbenoj akademiji u Zaragozi, na GU Elly Bašić u Zagrebu i u GŠ Zlatka Grgoševića u Sesvetama. Predavanja je održala na Trožupanijskom skupu učitelja i nastavnika harmonike u Poreču, u sklopu festivala Glazbeni poučak– Teorema musicale u Rovinju, u sklopu Centra izvrsnosti u Opatiji i na Sibelius akademiji u Helsinkiju. Bila je članica komisije na Hrvatskom natjecanju za harmoniku u Daruvaru, Susretu harmonikaša u Puli, Svjetskom trofeju harmonike, međunarodnom natjecanju Eufonija u Novom Sadu te na međunarodnom natjecanju Australian International AATA Music Championshipsand Festival.

MIA GROZDANIĆ (Croatia)

Mia Grozdanić, D. Arts, (Pula, 1987) is a prominent musician of extraordinary musicality, as evidenced by her collaboration with the eminent Croatian composer Davor Bobić, who dedicated three works to her, of which she premiered The Seasons(Petrinja, Croatia in 2021) and St. Lawrence’s Tears (Pula, Croatia in 2022) with the Zagreb Soloists chamber string orchestra. She is also one of the most successful young accordion pedagogues in Croatia. She completed her accordion studies at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac (Serbia) with the highest grade, and her Master’s Degree studies at the Sibelius Academy in Helsinki (Finland), also with the highest grade. She studied in the class of prof.VojinVasović MA,MikaVäyrynen, D.Arts and MattiRantanen, world-renowned pedagogues of this instrument. She also worked with prof. Elsbeth Moserat the University of Music, Drama and Theater in Hanover (Germany). She is currently completing herDoctorate in Arts at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac with a thesis Comparability and compatibility of The Seasons by P.I. Tchaikovsky and D. Bobić, under the mentorship of prof. V. Vasović, MA, and N. Vujošević, PhD. She has performed in most European countries, in China and Australia winning about twenty first and second prizes in competitions, among which the following stand out: first prize at the National Competition of  Pupils and Music Students (Rijeka, Croatia, 2002), first place and first prize at international competition Fisa…armonie (Trieste, Italy, 2004), first prizes at the International Accordion Competition (Pula, Croatia, 2007 and 2008) and first prize at the international competition The World of Accordion (Castelfidardo, Italy, 2013). As a professional musician, she was also awarded a golden medal with high distinction for her performance at the 6th Manhattan International Music Competition (2022). During 2022, Mia had solo concerts at Accordionfest Estonia in Tallinn premiering Histria composition by Bobić. She also performed at Sibelius Academy in Helsinki, the Music Academy in Zaragoza, St.- Lawrence in Petrinja and Multimedia Center Rovinj. She held a concert at the Istrian National Theater in Pula with Zagreb Soloists chamber string orchestra. Among other performances there is the premiere of a work dedicated to her by Damir Bužleta and performances with Zagreb soloists in Petrinja and Nova Gradiška. Additional performances that should be mentioned are: solo recital in the finals of the multi-instrumental competition Ferdo Livadić (Samobor, Croatia), concert at the festival Večeri na Griču in the Atrium of Klović Palace (Zagreb, Croatia), concert in the concert hall Helsinki Music Center (Finland), solo concerts at the festivals Fažanski sutoni, Pulski umjetnici Puli and Poluotok radosti, solo performance at the 60th anniversary of OKUD Istria at the Istrian National Theater (Pula, Croatia), solo concert at the Great Concert Hall of the Croatian National Theater in Varaždin (Croatia), and concert that was a part of the 29thInternational Festival of Accordion Artists in Kragujevac with the City Chamber String Orchestra Schlesinger. Mia started teaching during her studies, and after graduating she worked as an assistant at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac (Serbia), Music Academy in Pula and Music School Ive Tijardovića in Delnice and Music School Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (Croatia). She currently works at Music School Ivana Matetića-Ronjgova in Pula. Her students are laureates of national and international competitions and some of them continued their education at world-renowned music academies.As of 2020, she has been a mentor to the students of the Music Academy in Pula in Pedagogical training course. Mia held seminars for pupils and students at the Music Academy in Zaragoza, at Elly Bašić Music School in Zagreb and at Zlatko GrgoševićMusic School Sesvete. The lectures ware held at the Tricounty meeting of teachers and accordion teachers in Poreč, as part of the MusicalTheoremin Rovinj, being a part of the Centre of Excellence in Opatija, and at Sibelius Academy in Helsinki. She was a member of the juryat the Daruvar Accordion Award International Competition in Croatia, International Accordion Competition in Pula, the World Trophy of Accordion, the International Competition Eufonia in Novi Sad, and the international competition Australian International AATA Music Championshipsand Festival.


JOVICA IVANOVIĆ (BiH/Austrija)

Rođen je 1987. godine u Zvorniku (Bosna i Hercegovina). Harmoniku je studirao na Sveučilištu za glazbu, kazalište i medije u Hanoveru (Njemačka), u klasi prof. Elsbeth Moser, gdje uspješno završava osnovne i master studije. Dobitnik je stipendije fondacije „Live Music Now“ – Yehudi Menuhin kao i stipendije „Deutschland Stipendium“. Jovica Ivanović u svojoj dosadašnjoj karijeri nastupao je na brojnim glazbenim festivalima od kojih su najznačajniji Brucknerfest (Linz, Austrija), MozArt (Lemberg, Ukrajina), Cello Biennale (Amsterdam, Holandija), te u uglednim koncertnim salama među kojima su Großes Festspielhaus Salzburg, Brucknerhaus Linz, Hannover Congress Centrum, Muzikgebouw Amsterdam, Kijevska filharmonija, Odeska filharmonija, Beogradska filharmonija. Nastupao je s orkestrima: „Philharmonie Salzburg Orchester“, Vojvodjanski simfonijski orkestar, orkestar NCE “Kijevski Solisti”, InsoLviv simfonijski orkestar, ukrajinski komorni orkestar. S ukrajinskim violinistom Valerijem Sokolovim redovno surađuje od 2016. godine. Kroz tu suradnju realizirani su do sada brojni uspješni koncerti i projekti, a ostvarena je i suradnja s ruskim kompozitorom Vladimirom Geninom, koji je za dvojicu muzičara skladao djelo “Svetlost i Senka”. Nakon uspješne premijere na festivalu MozArt u Lvivu 2018. godine, uslijedilo je još jedno djelo, posvećeno Jovici Ivanoviću, „Koncert za harmoniku i gudački orkestar“. 2019. godine Jovica je realizirao svoj koncertni ciklus “Jovica Ivanović – music inconection”, u kojoj je umjetnik tokom cijele godine na raznim scenama u okolini Salzburga nastupao s renomiranim glazbenicima kao što su Gary Hoffman, Jeremy Menuhin, MatveyDemin, Valeriy Sokolov i drugi. Godine 2020. u produkciji Navona Recordsa izdan je njegov debitantski CD „Piazzolla & Galliano Concertos“ kojeg je snimio u suradnji s Ukrajinskim komornim orkestrom, dirigentom Vitalijem Protasovim, te Valerijem Sokolovim kao koncert majstorom. CD je jako dobro ocijenjen od uglednih glazbenih magazina i portala među kojima su American Record Guide, New York Music Daily, Infodad, Textura, Music Web International, LucidCulture, Akkordeon Magazine, Hi-Fi Tuning, Whole Note, Fanfare i Gapplegate, a New York Music Daily također je uvrstio CD među 50 najboljih albuma za 2021 godinu.

JOVICA IVANOVIĆ (Bosnia and Herzegovina/Austria)

Jovica Ivanović, was born 1987 in Zvornik (Bosnia and Herzegovina). He studied accordion at Hanover University of Music, Drama and Media (Germany), in class of prof. Elsbeth Moser, where he successfully finished his undergraduate and Master studies. Jovica earned two scholarships, one from the foundation “Live Music Now“ – Yehudi Menuhin and another German one – “Deutschland Stipendium“. Jovica Ivanović performed at a number of music festivals, such as the International Bruckner Fest (Linz, Austria), the MozArt Festival (Lemberg, Ukraine), the Cello-Biennale (Amsterdam, Netherlands). HE also performed at numerous concert halls, for example Großes Festspielhaus (Large Festival Hall) Salzburg, Brucknerhaus Linz, Congress Centrum Hannover, Muzikgebouw Amsterdam, the Kyic and Odessa Philharmonic (Ukraine), the Belgrade Philharmonic (Serbia). Her performed with the following orchestras: The Philharmonie Salzburg Orchestra, Vojvodina Symphonic Orchestra, NCE “Kyiv Soloists” Orchestra, INSO-Lviv Symphonic Orchestra, Ukrainian Chamber Orchestra. Jovan has regularly  collaborated with the Ukrainian violinist Valeriy Sokolov since 2016. He achieved a number of successful concerts and projects through that collaboration. There is also the collaboration with the Russian composer Vladimir Genin who composed „Light and Shadow“ for the two musicians (Ivanović and Sokolov). After a successful premiere at the MozArt Festival Lviv 2018, there was another composition dedicated to Jovica Jovanović – „Concert for Accordion and String Orchestra“. In 2019, Jovica started his concert series “Jovica Ivanović – Music in connection“. It is a project where he collaborates with numerous well-known musicians such as Gary Hoffman, Jeremy Menuhin, Valeriy Sokolov and others on different stages in  near Salzburg, Austria. In 2020, his debut CD “Piazzolla & Galliano Concertos” was released by Navona Records. It was recorded in collaboration with the Ukrainian Chamber Orchestra, conductor Vitaly Protasov, and Valery Sokolov as concertmaster. The CD was very well rated by well-respected music magazines and portals, including American Record Guide, New York Music Daily, Infodad, Textura, Music Web International, Lucid Culture, Akkordeon Magazine, Hi-Fi Tuning, Whole Note, Fanfare and Gapplegate. Additionally, New York Music Daily listed the CD among the 50 best albums of 2021.


JOVAN PAVLOVIĆ (Srbija/Norveška)

Rođen 1975.g., međunarodno priznat harmonikaš koji svojim stvaralaštvom i interpretacijom vješto spaja elemente jazz-a, klasične i tradicionalne glazbe. Osnovno glazbeno obrazovanje stječe u Beogradu (Srbija), a predan rad i talent donijeli su mu prestižne nagrade kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Svoje školovanje tijekom devedesetih godina 20. stoljeća nastavlja na Norveškom glazbenom konzervatoriju u Trondheimu gdje je, kao jedan od najboljih, bio dobitnik pune stipendije. Ono po čemu se posebno izdvaja je virtuozno muziciranje na harmonici koje ga postavlja u najviši rang kada je ovaj instrument u pitanju. Elegantne improvizacije, razvijene melodijske linije, umijeće glazbenog fraziranja, ono je čime se izdvaja glazba koju Jovan Pavlović stvara, pružajući široj publici uvid u do sada neotkriven svijet umjetnosti muziciranja na harmonici.  Inventivnim i kreativnim pristupom, Jovan nas svojom interpretacijom i skladbama vodi na nezaboravno putovanje kroz World Music & Jazz upečatljivim ritmičkim obrascima, razvijenim harmonijskim progresijama te lirskom improvizacijom. Njegova virtuoznost i stvaralačka originalnost hrabro dolazi do izražaja u solo projektima, gdje muziciranje na harmonici kombinira i nadograđuje u komponiranju suvremene zvučne tehnologije. Fokusirajući se na World Music & Jazz glazbene stilove, Jovan Pavlović razvija svoj jedinstven umjetnički izraz. Svoje glazbeno umijeće nadograđuje skladanjem, aranžiranjem i produciranjem glazbe za mnoge sastave, među kojima su i Trondheimski simfonijski i jazz orkestar, Trondheimsoloists, kao i bend Norveške vojske, gdje je nastupao kao solist i predstavljao Norvešku na mnogim festivalima od kojih izdvaja festival u Kini. U svojoj plodnoj glazbenoj karijeri surađivao je s mnogim inozemnim jazz i folk umjetnicima kao što su Marius Neset (Norveška), Bojan Zulfikarpašić (Srbija/Francuska), Ivo Papazov (Bugarska) i Stian Carstensen (Norveška). U Norveškoj je proglašen umjetnikom godine, a u listopadu 2020. godine uručena mu je i prestižna norveška nagrada za kulturu „Umjetnik grada Trondheima“. 2022. godine izdaje svoj prvi solo album “Life on Accordion” koji privlači puno pažnje u glazbenim časopisima u Americi, Kanadi, Japanu kao i u mnogim zemljama Europe.

JOVAN PAVLOVIĆ (Serbia/Norway)

Jovan Pavlović (1975) is an internationally acclaimed accordionist who, through his expression and interpretation, successfully combines elements of jazz, classical and traditional folk music. Jovan completed his primary musical education in Belgrade (Serbia). His dedicated work and talent brought him prestigious awards, both in the country and abroad. During the 90ies of the 20th century, he continued his education at the Norwegian Music Conservatory in Trondheim where, as one of the best, he was awarded a full scholarship. What makes him stand out is his virtuoso musicianship on the accordion, which places him in the highest rank when it comes to this instrument. What distinguishes the music created by Jovan Pavlović are elegant improvisations, developed melodic lines, and the art of musical phrasing. All that gives themainstream audience an insight into the previously undiscovered world of the artistic accordion performance. With an inventive and creative approach, Jovan takes us on a memorable journey through World Music&Jazz with his remarkable rhythm, harmonies and lyrical improvisation. His virtuosity and creative originality come outboldly insoloprojects, where he spices up accordion music by incorporating modern sound technology in his compositions. By focusing on World Music&Jazz musical styles, Jovan Pavlović develops his unique artistic expression. He develops his musical skills by composing, arranging and producing music for many ensembles. Some of those are: the Trondheim Symphonic and Jazz Orchestra, Trondheimsoloists, as well as the the Norwegian Army band, where he performed as a soloist and represented Norway at many festivals, the most notable being the one in China.In his rich professional musical career, he collaborated with many internationaljazz and folk artists such as Marius Neset (Norway), Bojan Zulfikarpašić (Serbia/France), Ivo Papazov (Bulgaria) and Stian Carstensen (Norway). In Norway, he was the artist of the year, and in October 2020 he was presented with the prestigious Norwegian award for culture “Artist of the City of Trondheim”. In 2022, he released his first solo album “Life on Accordion”, which attracted a lot of attention in music magazines in America, Canada, Japan, as well as in many European countries.


BORUT ZAGORANSKI (Hrvatska/Slovenija)

Slovensko-hrvatski harmonikaš i pedagog, rođen je 1980. godine u Ptuju (Slovenija). Glazbeno obrazovanje započeo je u Glazbenoj školi Karola Pahora u rodnom gradu te nastavio na Konzervatoriju za glazbu i balet u Mariboru. Diplomirao je 2002. godine na Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Iste je godine dobio rektorovu nagradu za najboljeg studenta. Poslijediplomski studij (Postgraduate Diploma inPerformance) upisao je na čuvenoj Kraljevskoj akademiji za glazbu (Royal Academyof Music) u Londonu i studij briljantno završio 2006. godine koncertom, za kojega je dobio najviši certifikat za koncertnu djelatnost (Royal Academyof Music Diploma). Njegovi mentori bili su Marjetka Babić, Slavko Magdić i Owen Murray, a također se usavršavao i kod drugih eminentnih umjetnika i pedagoga na harmonici. Pobjednik je i dobitnik nagrada na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima za harmoniku. Godine 1998. je kao predstavnik Republike Slovenije ušao u finale natjecanja „Eurovision Grand Prix“ za mlade glazbenike u Beču. Također je dobitnik prestižne nagrade ” Friendsofthe Royal Academyof Music WigmoreAward ” za 2006. godinu. Nastupao je na uglednim međunarodnim festivalima kao što su ISCM Svjetski dani glazbe, ISCM MusicaDanubiana, Aldeburgh Festival, Norfolk &Norwich Festival, Highgate Music Festival, Glazbena tribina Pula. Kao solist, nastupao je s orkestrima poput Simfonijskog orkestra Austrijskog radija ORF, London simfonijete, Slovenske filharmonije i Simfonijskog orkestra SNG Maribor. Surađivao je s dirigentima kao što su Dennis Russell Davies, LaloSchifrin, PabloZinger, Marko Letonja te koncertirao na pozornicama poznatih dvorana, među kojima su Wigmore Hall u Londonu, WienerKonzerthaus i Konzerthaus Berlin teBenaroya Hall u Seattlu.Član je žirija na međunarodnim natjecanjima, autor i recenzent znanstvenih publikacija te autor sveučilišnih nastavnih planova i programa za harmoniku. Redoviti je profesor te predstojnik katedre za komornu glazbu na Akademiji za glazbu (Sveučilište u Ljubljani) te predaje na Muzičkoj akademiji u Puli (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli). Kao gostujući profesor pozivan je na muzičke akademije i sveučilišta u Londonu, Gdansku, Lodzu, Poznanu, Vilniusu, Bratislavi, Trstu. Od 2014. godine je pridruženi član Kraljevske akademije za glazbu u Londonu (Associateof Royal Academyof Music).

BORUT ZAGORANSKI (Croatia/Slovenia)

Slovenian and Croatian accordionist and pedagogue, born in 1980 in Ptuj(Slovenia). His music education started at the Karol Pahor Music School in his hometown and continued at the Maribor Conservatory of Music and Ballet, Slovenia. He graduated in 2002 from theAcademy of Music in Pula at theJuraj Dobrila University of Pula, Croatia, receiving at the same time the Rector’s Award for Best Student. He then enrolled  for the PostgraduateDiploma in Performance at the Royal Academy of Music in London and completed his final concert diploma DipRAM in 2006, for which he was awarded the highest certificate in concert performance – Royal Academy of Music Diploma. His mentors include Marjetka Babić, Slavko Magdić and Owen Murray, as well as other eminent musicians and accordion teachers. Zagoranski has won numerous national and international accordion competitions. As the Slovenian representative, he reached the finale in the 1998 »Eurovision Grand Prix for Young Musicians« competition in Vienna. He was the 2006 recipient of the prestigious »Friends of the Royal Academy of Music Wigmore Award«. He participated in many renowned international festivals, such as ISCM WorldMusic Days, ISCM Musica Danubiana, Aldeburgh Festival, Norfolk & Norwich Festival, Highgate Music Festival, Music Panel Pula. He was a soloist with orchestras includingVienna Radio Symphony Orchestra, London Sinfonietta, Slovenian Philharmonic Orchestra,Symphony Orchestra of the Slovenian National Opera in Maribor. His played under the baton of Dennis Russell Davies, Lalo Schifrin, Pablo Zinger and Marko Letonja, and appeared at distinguished concert venues across the world, such as Wigmore Hall in London, Wiener Konzerthaus and Konzerthaus Berlin, Benaroya Hall in Seattle. Zagoranski is a jury member at international accordion competitions, a reviewer of specialized publications and author of university-level accordion curricula. He is professor both at the Academy of Music in Pula (University of Juraj Dobrila in Pula), Croatia and at the Academy of Music, University in Ljubljana, Slovenia where he is Head of Chamber Music Department. As guest lecturer, he has been invited to music academies and universities in London (United Kingdom), Gdansk, Poznan and Lodz (Poland), Vilnius (Lithuania), Bratislava (Slovakia), Trieste (Italy). Since 2014, he has been an Associate of the Royal Academy of Music in London.