PROPOZICIJE / PROPOSITIONS

 

 

 

MAY 21 – 23

       2024

DARUVAR CROATIA

 

 

PROPOZICIJE

Kategorije / natjecateljski program SOLISTI

PETAR PAN kategorija: natjecatelji rođeni 1. travnja 2014. i mlađi – slobodan program koji uključuje jednu skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa do 3 minute.

A kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2012. i 31. ožujka 2014. – slobodan program koji uključuje jednu skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa od 3 do 5 minuta.

B kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2010. i 31. ožujka 2012. – slobodan program koji uključuje jednu skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa od 5 do 8 minuta.

C kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2008. i 31. ožujka 2010. – slobodan program koji uključuje jednu skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa od 8 do 12 minuta.

D kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2006. i 31. ožujka 2008. – slobodan program koji uključuje jednu skladbu napisanu do 1800. godine te skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa od 12 do 17 minuta.

E kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2004. i 31. ožujka 2006. – slobodan program koji uključuje jednu skladbu napisanu do 1800. godine te skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa od 17 do 23 minute.

F kategorija: natjecatelji rođeni 31. ožujka 2004. i stariji – slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe različitih stilskih razdoblja te jednu skladbu hrvatskog autora ili skladbu autora natjecateljeve zemlje porijekla, trajanje programa od 23 do 30 minuta.

 

NAPOMENE: U slučaju izvođenja transkripcije potrebno je navesti autora iste.

Natjecatelj pripada određenoj kategoriji ako je rođen unutar određenog vremenskog razdoblja propisanog za svaku kategoriju uključujući početni i završni datum propisanog razdoblja.

Program se u cijelosti izvodi napamet.

 

KOMORNI SASTAVI

 

GUSARI kategorija: natjecatelji rođeni 1. travnja 2013. i mlađi, slobodan program u trajanju od 3 do 5 minuta.

A kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 20011. i 31. ožujka 2013., slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe različitog stila, trajanje programa od 5 do 8 minuta.

B kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2008. i 31. ožujka 2011., slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe različitog stila, trajanje programa od 8 do 12 minuta.

C kategorija: natjecatelji rođeni između 1. travnja 2005. i 31. ožujka 2008., slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe različitog stila, trajanje programa od 12 do 17 minuta.

D kategorija: natjecatelji rođeni 31. ožujka 2005. i stariji, slobodan program koji uključuje najmanje dvije skladbe različitog stila, trajanje programa minimalno 17 minuta.

 

NAPOMENE: Natjecatelj pripada određenoj kategoriji ako je rođen unutar određenog vremenskog razdoblja propisanog za svaku kategoriju uključujući početni i završni datum propisanog razdoblja.

U sastavima određeni broj članova može biti stariji nego što je propisano. Taj broj, ovisno o vrsti komornog sastava, je:

 • kvarteti, kvinteti: 1 član
 • komorni sastavi od 6 do 9 članova: 2 člana
 • komorni sastavi s 10, 11 i 12 članova: 3 člana

 

Stariji član može biti iz najviše jedne kategorije iznad kategorije u kojoj se natječe.

U starosnim kategorijama mogu biti sve varijante komornih sastava do 12 članova (dua, tria, kvarteti…) u različitim kombinacijama instrumenata. Harmonika je obavezan instrument u svakoj varijanti sastava. Svi sastavi natječu se međusobno u svojoj starosnoj kategoriji.

 

Prilikom prilagodbe neke skladbe određenom sastavu ili instrumentu, obavezno je navođenje autora obrade.

 

Program se može izvoditi iz nota. Organizator NE OSIGURAVA stalke za note i klavir.

 

 

PRAVILNIK

Uvjeti natjecanja

Natjecanje je javno. Natjecati se mogu harmonikaši iz cijelog svijeta, pod uvjetom da  se pridržavaju propozicija i pravila natjecanja.

 

Elementi ocjenjivanja – SOLISTI                                    

 1. Točnost i razumijevanje notnog teksta
 2. Vještina vladanja instrumentom
 3. Stilska raznovrsnost programa
 4. Težina programa
 5. Umjetnički dojam

Elementi ocjenjivanja KOMORNI SASTAVI

 

 1. Točnost i razumijevanje notnog teksta
 2. Usklađenost ansambla
 3. Vještina vladanja instrumentom
 4. Stilska raznovrsnost programa
 5. Težina programa
 6. Umjetnički dojam

 

Ocjenjivački sud

Članove ocjenjivačkog suda predlaže organizator. Svaki član ocjenjivačkog suda ocjenjuje natjecatelja prema navedenim elementima ocjenjivanja bodovima od 1 do 100. Konačna ocjena se izračunava kao prosjek svih bodova svih članova. Odluka ocjenjivačkog suda je konačna.

 

Nagrade

Nagrade se dodjeljuju kako slijedi:

od 90 do 100 bodova – 1. nagrada

od 80 do 89,99 bodova – 2. nagrada

od 70 do 79,99 bodova – 3. nagrada 69,99 bodova i manje – priznanje

Diplome i priznanja dobivaju natjecatelji i njihovi mentori. U slučaju da više natjecatelja dijeli jednak broj bodova, mlađi natjecatelj zauzima više mjesto.

 

 

Nagrade i ostale odredbe

Organizator će dodijeliti nagrade unutar svake kategorije.

Novčani iznos se isplaćuje na žiro račun natjecatelja.

 

Natjecatelj je dužan priložiti notno izdanje svog programa u papirnatom obliku u 3 primjerka.

Natjecatelj ima pravo prijaviti se i u višu kategoriju od one u koju pripada.

Nastup kandidata/sastava će uslijediti po abecednom redu počevši od slova koje će biti određeno od strane Povjerenstva za provedbu natjecanja.

U slučaju prekoračenja okvira gornje ili donje granice zadanog trajanja programa, natjecatelju će se oduzeti bodovi.

Organizator zadržava pravo na audio/video zapis zbog evidencije i arhiva natjecanja te eventualnog korištenja u pedagoške i promotivne svrhe. Natjecatelji se odriču autorskih prava vezanih uz korištenje glazbenog i video materijala koji je nastao njihovim sudjelovanjem na natjecanju.

Prijaviti se može online do 21. travnja 2024., na stranici: http://harmonikaski-centar.hr/online-online- prijavnica/

Primitak pristigle prijavnice potvrđujemo na kontakt koji je naveden u prijavnici. Ukoliko Vam primitak iste nije potvrđen, molimo da nas kontaktirate.

Natjecatelj se prijavom obvezuje prihvatiti sve odredbe iz Pravilnika. Organizator zadržava pravo promjene.

 

KOTIZACIJE – SOLISTI        

Kategorija Petar Pan – 40,00 €

Kategorija A – 45,00 €

Kategorija B – 50,00 €

Kategorija C – 55,00 €

Kategorija D – 60,00 €

Kategorija E – 65,00 €

Kategorija F – 70,00 €

 

KOTIZACIJE – KOMORNI SASTAVI       

Svaki član – 15,00 €

 

 

 

Uplata kotizacije se vrši u korist:

HARMONIKAŠKI CENTAR

Kolodvorska ulica 22

44322 Lipovljani

IBAN: HR0224020061101051745

Erste&Steiermärkische Bank d.d. SWIFT (BIC): ESBCHR22

OIB: 50656121846

 

Prilikom plaćanja kotizacije, molimo navesti ime, prezime (naziv komornog sastava) i kategoriju u opis plaćanja, te model HR00 i poziv na broj 1-2024.

Rok plaćanja kotizacije je 5. svibnja 2024. godine.

U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj gubi pravo na povrat kotizacije.

 

MJESTO ODRŽAVANJA / SMJEŠTAJ

Natjecateljski dio održat će se u dvorcu Janković (Ul. Ivana Gundulića 1).

Za smještaj se obratite turističkoj zajednici

https://ginko-sobe.com/

https://www.mladimir.hr/

http://sobe-slavonija.com/

 

 

ORGANIZATOR NATJECANJA

Harmonikaški centar, Kolodvorska ulica 22, 44322 Lipovljani

E-mail: info@harmonikaski-centar.hr ; Web: http://harmonikaski-centar.hr

 

 

 

 

MAY 21 – 23

       2024

DARUVAR CROATIA

 

PROPOSITIONS

Categories / competition program

SOLOISTS

PETER PAN category: competitors born on April 1, 2014 and younger – free program that must include one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration up to 3 minutes.

Category A: competitors born between April 1, 2012 and March 31, 2014 – free program that must include one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration from 3 to 5 minutes.

Category B: competitors born between April 1, 2010 and March 31, 2012 – free program that must include one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration from 5 to 8 minutes.

Category C: competitors born between April 1, 2008 and March 31, 2010 – free program that must include one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration from 8 to 12 minutes.

Category D: competitors born between April 1, 2006 and March 31, 2008 – free program that must include one composition written until 1800, and one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration from 12 to 17 minutes.

Category E: competitors born between April 1, 2004 and March 31, 2006- free program that must include one composition written until 1800, and one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration from 17 to 23 minutes.

Category F: competitors born on March 31, 2004 and older – free program that must include at least two compositions of different style, and one composition by a Croatian composer or a composition by a composer from the competitor’s country of origin, program duration from 23 to 30 minutes

 

NOTE:  In case a transcribed piece is being performed, the author of the transcription must be specified.

A competitor belongs to a certain category if she/he was born within a certain time period prescribed for each category, including the start and end dates in the prescribed period.

The entire program must be performed by heart.

 

 

 

CHAMBER ENSAMBLES

 

Category PIRATES: competitors born on April 1, 2013 and younger – free program, duration from 3 to 5 minutes.

Category A: competitors born between April 1, 2011 and March 31, 2013 – free program that must include at least two compositions of different style, program duration from 5 to 8 minutes.

Category B: competitors born between April 1, 2008 and March 31, 2011 – free program that must include at least two compositions of different style, program duration from 8 to 12 minutes.

Category C: competitors born between April 1, 2005 and March 31, 2008 – free program that must include at least two compositions of different style, program duration from 12 to 17 minutes.

Category D: competitors born on March 31, 2005 and older – free program that must include at least two compositions of different style, program duration minimum 15 minutes.

 

NOTE: A competitor belongs to a certain category if she/he was born within a certain time period prescribed for each category, including the start and end dates in the prescribed period.

 

A certain number of ensemble members may be senior than prescribed.

That number depends on the type of a chamber ensemble, and it can be as follows:

 • quartets and quintets:  1 ensemble member
 • chamber ensemble from 6 to 9 members: 2 ensemble members
 • chamber ensemble of 10, 11 or 12 members: 3 ensemble members

 

A senior member may be from up to one category above the category in which she/he competes.

There can be all variants of chamber ensembles up to 12 members (duos, trios, quartets, etc.) in different age categories as well as in different combinations of instruments. The accordion is an obligatory instrument in every variant of a chamber ensemble. All ensembles compete mutually within their age group.

 

In case an arranged composition for a certain chamber ensemble is being performed, the author of the arrangement must be specified.

 

The use of music scores is allowed. The organizer DOES NOT PROVIDE music stands or a piano.

 

 

 

REGULATIONS

Conditions

The competition is public. All accordionists around the world can compete if they follow rules and propositions.

                          

Elements of evaluation – SOLOISTS                           

 1. Accuracy and understanding of musical text
 2. Technical skills
 3. Stylistic diversity of the program
 4. Difficulty of the program
 5. Artistic impression

 

Elements of evaluation – CHAMBER ENSEMBLES

 1. Accuracy and understanding of musical text
 2. Group coherence
 3. Technical skills
 4. Stylistic diversity of the program
 5. Difficulty of the program
 6. Artistic impression

 

The Jury and evaluation

The members of the Jury are nominated by the organizer.  Each member of the Jury evaluates the competitor according to the stated elements of evaluation with points from 1 to 100. The final grade is calculated as an average of all points by all members of the Jury. The decision of the Jury is final.

 

Prizes

Prizes are given as follows:

from 90 to 100 points – 1st prize

from 80 to 89.99 points – 2nd prize

from 70 to 79.99 points – 3rd prize

69.99 points and less – recognition for participation

 

Diplomas and recognition certificates are in will be awarded to the competitors who win 1st, 2nd or 3rd prize, as well as their mentors. In case more competitors share the same number of points, the junior competitor will take higher position.

 

 

 

Prizes and other directives

The organizer will award prizes within each category.

The money prize will be paid to the competitor’s giro account.

 

The competitor must submit the music score of her/his programme in paper form in 3 copies.

Competitors have the right to apply for a higher category than the one to which they belong.

The performance of the candidate/ensemble will follow alphabetical order, starting with the letters determined by the Competition Commission.

In case of exceeding the upper or lower limit of the program duration for each category, the points will be deducted.

The organizer reserves the right to every recording for track record and competition archive purposes, or for pedagogical and promotional purposes. Competitors give up copyright related to the use of materials created by their participation in the competition.

Applications are available online until April 21 2024, at the following website: http://harmonikaski-centar.hr/online-online-prijavnica/

The receipt of the received application form is going to be confirmed through the contact specified in the application form. Please contact the organizer in case you do not receive a confirmation.

By submitting the application form, the competitor accepts all the proposition of the Regulations. The organizer reserves the right to make changes.

 

REGISTRATION FEE – SOLOISTS    

Categorie Petar Pan – 40,00 €

Categorie A – 45,00 €

Categorie B – 50,00 €

Categorie C – 55,00 €

Categorie D – 60,00 €

Categorie E – 65,00 €

Categorie F – 70,00 €

 

REGISTRATION FEE – CHAMBER ENSEMBLES    

Each member 15,00 € (regardless the category)

 

 

 

Payment details:

HARMONIKAŠKI CENTAR

Kolodvorska ulica 22

44322 Lipovljani

IBAN: HR0224020061101051745

Erste&Steiermärkische Bank d.d. SWIFT (BIC): ESBCHR22

PIN: 50656121846

 

When making the payment, please write your name, surname and category (or the name of chamber ensemble) in payment description, as well as the model HR00 and reference number 1-2024.

Registration fee must be paid until May 5, 2024.

In case of withdrawal, the competitor loses the right to the registration fee refund.

 

LOCATION of the COMPETITION/ ACCOMMODATION

The competitive part of the competition will be held at Janković castle (Ul. Ivana Gundulića 1)

For accommodation, please contact the Tourist Board.

https://ginko-sobe.com/

https://www.mladimir.hr/

http://sobe-slavonija.com/

 

 

COMPETITION ORGANIZER

Harmonikaški centar, Kolodvorska ulica, 44322 Lipovljani

E-mail: info@harmonikaski-centar.hr; Web: http://harmonikaski-centar.hr